szkola
przezdszkole
firma
esklep
stacja
gmina

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU WIARYGODNA FIRMA-STACJA PALIW

 

§ 1 (Definicje)

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie organizowanym przez Wiarygodną Firmę Sp. z o.o.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Organizator Programu - Wiarygodna Firma Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Strzelecki 25, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451075, kapitał zakładowy 212.000 zł w całości opłacony,

b. Uczestnik Programu lub Uczestnik – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zakwalifikowane do Programu po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie i które nie zostaną wykluczone z Programu,

c. Program Wiarygodna Firma w kategorii Stacja Paliw lub Program – program promocji podmiotów gospodarczych (Stacji Paliw), które terminowo regulują zobowiązania pieniężne wobec swoich kontrahentów, instytucji publicznych i pracowników oraz działają na rzecz transparentności obrotu gospodarczego,

d. Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie lub Podmiot - osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, która spełniła łącznie warunki przewidziane w § 4 niniejszego Regulaminu,

e. Certyfikat Wiarygodnej Firmy Stacja Paliw lub Certyfikat – certyfikat przyznany przez Organizatora Programu, potwierdzający rzetelność, uczciwość i profesjonalizm w relacjach gospodarczych oraz w stosunku do konsumentów, pracowników i współpracowników,

f. Kodeks Dobrych Praktyk – zbiór zasad etycznych i moralnych, którym powinien kierować się Uczestnik Programu, dostępny na stronie internetowej www.wiarygodna-stacja.org oraz w siedzibie Organizatora Programu,

g. Deklaracja Uczestnictwa w Programie Wiarygodna Firma w kategorii Stacja Paliw lub Formularz – umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Organizatorem Programu a podmiotem ubiegającym się o uczestnictwo w Programie na warunkach określonych w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej www.wiarygodna-stacja.org,

h. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Wiarygodna Firma w kategorii Stacja Paliw dostępny na stronie internetowej www.wiarygodna -stacja.org oraz w siedzibie Organizatora Programu,

i. Baner Programu – standardowy wzór banera informującego o udziale w Programie przez danego Uczestnika Programu, zamieszczany przez Uczestnika Programu na swojej stronie internetowej, który przekierowuje do Wizytówki Uczestnika Programu,

j. Wizytówka – podstrona internetowa utworzona i utrzymywana przez Wiarygodną Firmę Sp. z o.o. na rzecz Uczestnika Programu, która zawiera dane udostępnione przez niego na potrzeby Programu, tj.:

• pełną nazwę firmy,

• adres siedziby firmy,

• numer nadanego Certyfikatu,

• adres strony internetowej,

• numer telefonu,

• adres e-mail,

• logo,

• słowa klucze, najlepiej opisujące firmę,

• opis działalności.

k. Partner Programu – podmiot, który współpracuje z Wiarygodną Firmą Sp. z o.o. przy realizacji Programu, a także taki, który popiera jego inicjatywę i misję,

l. UOKiK- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

ł. PIH-Państwowa Inspekcja Handlowa,

m. Link – link, który przekierowuje do Wizytówki Uczestnika Programu oraz standardowy wzór zapisu graficznego tego Linku wraz z informacją o udziale w Programie, zamieszczany w automatycznie przyłączanym podpisie w poczcie elektronicznej Uczestnika Programu,

n. CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,

o. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy,

p. GUS – Główny Urząd Statystyczny,

q. PFW - Powszechny Fundusz Wierzytelności Sp. z o.o. pełniąca funkcję Partnera Programu Wiarygodna Firma,

r. Umowa – rozumie się przez to Deklarację Uczestnictwa w Programie Wiarygodna Firma w kategorii Stacja Paliw oraz Regulamin Programu, które razem obligatoryjnie stanowią i poświadczają fakt przystąpienia do Programu Wiarygodna Firma w kategorii Stacja Paliw,

§ 2 (Cel Programu)

Celem Programu Wiarygodna Stacja Paliw jest:

a. dostarczenie potencjalnemu klientowi informacji o dobrej jakości paliwa na certyfikowanej stacji,

b. promocja rzetelności płatniczej i transparentności w obrocie gospodarczym,

c. wspieranie rozwoju Uczestników Programu poprzez promocję ich pozytywnego wizerunku wynikającego z uczestnictwa w Programie,

d. promocja zasad etycznych i moralnych określonych w Kodeksie Dobrych Praktyk Programu Wiarygodna Firma,

 § 3 (Korzyści wynikające z Programu)

1. Uczestnictwo w Programie Wiarygodna Firma-Stacja Paliw umożliwia:

a. uzyskanie Certyfikatu wystawianego przez Organizatora Programu,

b. promocję firmy Uczestnika Programu poprzez publikowanie Wizytówki wraz z informacjami o Uczestniku, c. materiały marketingowe promujące pozytywny wizerunek wynikający z uczestnictwa w Programie.

§ 4 (Kwalifikacja do Programu)

1. Warunkiem zakwalifikowania do Programu Wiarygodna Firma w kategorii Stacja Paliw jest spełnienie łącznie następujących warunków:

a. spełnienie normy jakości paliwa zgodnego z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.Nr 221,poz.1441 ze zm.) i w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. Nr 136), a przy braku informacji o jakości paliwa na stronach UOKiK (www.uokik.gov.pl), przesłanie wyników ostatniego badania wykonanego przez PIH (jeżeli spełniło normy Ministerstwa Gospodarki jak w przytoczonym wyżej rozporządzeniu),

b. wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa w Programie Wiarygodna Firma w kategorii Stacja Paliw i przesłanie jej wraz z zaakceptowanym Regulaminem pocztą na adres Organizatora Programu lub dostarczenie wspomnianych dokumentów za pośrednictwem osoby upoważnionej przez Organizatora Programu do zawarcia umów,

c. przesłanie w formie e-mail lub faksem następujących dokumentów:

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: wypis z ewidencji działalności gospodarczej, dowód nadania numeru NIP, dowód nadania numeru REGON,

- w przypadku spółki cywilnej: wypis z ewidencji działalności gospodarczej/KRS, umowa spółki, dowód nadania numeru NIP, dowód nadania numeru REGON,

- w przypadku spółki z o.o., akcyjnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń: wypis z KRS, dowód nadania numeru NIP, dowód nadania numeru REGON.

2. Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie zawiera Umowę osobiście lub przez należycie umocowanego przedstawiciela (reprezentanta).

3. W przypadku zawierania Umowy za pośrednictwem osoby upoważnionej przez Organizatora Programu do zawarcia Umowy, Umowa zostaje zawarta z osobą, która poda aktualne dane niezbędne do zawarcia Umowy oraz okaże ważne oryginały lub poświadczone notarialnie kopie dokumentów, o których mowa w § 4, ust. 1, lit. c.

4. Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy powinno być sporządzone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie. Przedstawiciel lub pełnomocnik Podmiotu ubiegającego się o uczestnictwo w Programie zobowiązany jest okazać dowód osobisty.

5. Przy zawarciu Umowy Organizator Programu dostarczy Podmiotowi ubiegającemu się o uczestnictwo w Programie Regulamin Programu oraz Tabelę Opłat. Dokumenty te dostępne są również na stronie internetowej Organizatora Programu www.wiarygodna-stacja.org.

6. Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność danych przesłanych Organizatorowi Programu. Organizator Programu Wiarygodna Firma zastrzega sobie jednak prawo do odmowy zawarcia Umowy w przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w § 4, ust. 1, lit. c. lub przedstawienia dokumentów, których autentyczność budzi uzasadnione wątpliwości, a także podania przez Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie błędnych lub nieaktualnych danych przy zawarciu Umowy.

§ 5 (Weryfikacja)

1. Uczestnikiem Programu może zostać osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, jednostki organizacyjne nie osiadające osobowości prawnej, która może się wykazać pozytywną oceną jakości paliwa na swojej Stacji Paliw przeprowadzoną przez Państwową Inspekcje Handlową oraz:

a. uzyskała pozytywną ocenę w trzystopniowym procesie weryfikacji, o którym mowa w § 5 ust.2,

b. akceptuje i zobowiązuje się stosować postanowienia Kodeksu Dobrych Praktyk,

c. zobowiązała się do zamieszczenia banera Programu na swoich stronach internetowych (o ile je posiada) oraz załączania Linku w swoim podpisie dołączanym do treści korespondencji elektronicznej,

d. terminowo reguluje wszelkie zobowiązania finansowe wobec Organizatora Programu wynikające z Deklaracji Uczestnictwa w Programie.

2. Trzystopniowy proces weryfikacji, o którym mowa w § 5 ust.1, lit. a, przebiega w następujący sposób:

a. I stopień obejmuje sprawdzenie pod kątem zgodności danych rejestrowych przesłanych przez Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie z danymi w CEIDG/KRS oraz weryfikacji danych z dokumentów NIP i REGON w GUS,

b. II stopień obejmuje sprawdzenie statusu aktywności działalności gospodarczej weryfikowanego Podmiotu. Weryfikacja Podmiotu jest przeprowadzana w takich źródłach jak: CEIDG/KRS, Monitor Sądowy i Gospodarczy, GUS,

c. III stopień obejmuje weryfikację Podmiotu pod względem terminowego regulowania należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej poprzez sprawdzenie:

• baz biur informacji gospodarczych,

• rejestru Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich,

• baz giełd wierzytelności,

• Rejestru Dłużników Niewypłacalnych przy KRS,

• bazy dłużników w PFW.

3. Weryfikacja do Programu jest bezpłatna.

4. Po zakończeniu procesu weryfikacji, Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Programie Wiarygodna Firma w kategorii Stacja Paliw. W przypadku pozytywnej decyzji Uczestnikowi Programu zostaje nadana licencja na korzystanie z logotypu Wiarygodnej Firmy oraz Certyfikat Wiarygodna Firma w kategorii Stacja Paliw.

5. Certyfikat Wiarygodnej Firmy w kategorii Stacja Paliw jest ważny przez okres 12 miesięcy.

6. Uczestnik Programu jest uprawniony do posługiwania się materiałami i korzystania ze świadczeń w okresie ważności Certyfikatu, o którym mowa powyżej.

§ 6 (Wizytówka)

1. Po przystąpieniu do Programu Uczestnik otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail do wypełnienia formularz zawierający dane jego firmy w celu przygotowania Wizytówki publikowanej na stronie internetowej www.wiarygodna-stacja.org.

2. Po otrzymaniu formularza, Organizator Programu przygotowuje Wizytówkę, którą następnie umieszcza na stronie internetowej Programu.

3. Informacje publikowane w Wizytówce są zgodne z danymi wskazanymi przez Uczestnika Programu, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność informacji.

4. W czasie trwania Programu Uczestnik zobowiązuje się do informowania Organizatora Programu o zmianie informacji określających dane Uczestnika.

5. Uczestnik w każdym czasie może dokonać zmiany treści czy innych publikowanych elementów (zdjęcia, logo, film) w Wizytówce poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: biuro@wiarygodna-stacja.org.

§ 7 (Wykluczenie z Programu)

1. Uczestnik Programu może zostać wykluczony z Programu Wiarygodna Firma w kategorii Stacja Paliw jeżeli: - zostanie postawiony w stan likwidacji lub zostanie wszczęte w stosunku do niego postępowanie upadłościowe,

- zawiesi działalność gospodarczą,

- narusza postanowienia Kodeksu Dobrych Praktyk, w tym nieterminowo reguluje zobowiązania wobec swoich kontrahentów, instytucji publicznych, pracowników itp.,

- narusza postanowienia Regulaminu,

- nie spełnia kryteriów wymienionych w §5 ust.1 i 2 niniejszego regulaminu.

2. W przypadku wykluczenia Uczestnika Programu z Programu Wiarygodna Firma w kategorii Stacja Paliw traci on prawo do korzystania z materiałów otrzymanych przez Organizatora Programu w tym prawo do korzystania z logotypu Wiarygodnej Firmy w kategorii Stacja Paliw i Certyfikatu oraz korzystania z zaoferowanych świadczeń i usług oraz zobowiązany jest usunąć wszelkie informacje, materiały graficzne ze strony internetowej oraz z jakichkolwiek innych miejsc w których zostały umieszczone, a kojarzące się Programem Wiarygodna Stacja Paliw.

3. O wykluczeniu z Programu, Uczestnik Programu zostanie poinformowany decyzją wysłaną w formie pisemnej. Uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.

4. Wykluczony Uczestnik Programu może powtórnie ubiegać się o przystąpienie danej Stacji do Programu po kolejnym pozytywnym badaniu jakości paliwa, którego jakość została zakwestionowana.

5. Osoby niebędące Uczestnikami Programu mają możliwość zgłaszania na adres e-mail: info@wiarygodna-stacja.org lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Programu uwag i zastrzeżeń dotyczących Uczestników w kontekście spełniania przez nich warunków wymaganych do uczestnictwa w Programie.

6. Po otrzymaniu uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Organizator zwróci się do danego Uczestnika o złożenie stosownych wyjaśnień.

7. Uzasadnione w opinii Organizatora Programu zgłoszenia mogą stanowić podstawę do wykluczenia z Programu Wiarygodna Firma w kategorii Stacja Paliw.

§8 (Zgody na przetwarzanie danych osobowych)

1. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych dotyczących przedsiębiorstwa w szczególności takich jak: pełna i skrócona nazwa firmy, adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej, numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej, numer organu rejestrowego, przedmiot działalności, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, logo firmy w celach marketingowych i informacyjnych oraz umieszczenie ich na stronie internetowej www.wiarygodna-stacja.org.

2. Osoba fizyczna upoważniona do reprezentowania Uczestnika Programu wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie jej wizerunku w postaci zdjęć oraz w prezentacji multimedialnej (film) zamieszczonych w Wizytówce.

3. Uczestnikom Programu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Wszelkie pytania, zgłoszenia, zmiany, wykreślenia swoich danych Uczestnik Programu może zgłaszać drogą elektroniczną na adres biuro@wiarygodna-stacja.org.

4. Uczestnik Programu wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej Magazynu Wiarygodna Firma (newsletter), Infoserwisu Prawnego oraz informacji handlowych na temat usług oferowanych przez Partnerów Programu Wiarygodna Firma automatycznie.

§ 9 (Reklamacje)

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu powinny być kierowane na piśmie pod adresem: Wiarygodna Firma Sp. z o.o., pl. Strzelecki 25, 50-224Wrocław.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania osoba składająca reklamację zostanie poinformowana listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Uczestnika Programu do postanowień Regulaminu.

§ 10 (Zapisy końcowe)

1. Okres uczestnictwa w Programie reguluje Umowa, o której mowa w §1, ust. 2, lit. r.

2. Biorąc udział w Programie, Uczestnik Programu wyraża zgodę na stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez Uczestników Programu. O zmianie Regulaminu Organizator Programu poinformuje na stronie internetowej www.wiarygodna-stacja.org. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania. Jeżeli Organizator Programu otrzyma od Uczestnika przed upływem terminu wyżej wskazanego pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego regulaminu, umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

4. Uczestnik Programu nie może bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Organizatora Programu pod rygorem nieważności przenieść praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie.

5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.

6. Wszelkie spory wynikłe z umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem Programu a Organizatorem Programu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizatora Programu.

Do Góry UA-89191723-1